menu

Algemene voorwaarden

Privacybeleid & algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden

Bepalingen:

Deze website werkt zonder cookies.

Alle gegevens die u via mail deelt met De Werkkamer BV worden enkel gebruikt in functie van de aanvraag die u stelt.

1- Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur, de uitgewisselde mails of van de bestelbon en met akkoord van de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.

2- De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de geldende waarden van lonen. materialen en diensten. Indien deze wijzigingen onafhankelijk van de wil van De Werkkamer BV, behoudt De Werkkamer BV zich het recht om de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant heeft het recht om, binnen de acht dagen nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogte gebracht, de overeenkomst op te zeggen.

3- Prijsoffertes zijn tot 30 (dertig) dagen na datum geldig. Prijzen worden steeds exclusief btw vermeld indien niet anders vermeld.

4- De Werkkamer BV doet alle redelijke inspanningen om de diensten uit te voeren binnen de afgesproken termijn. De eventuele aangegeven leverings- en of uitvoeringstermijnen zijn niet bindend tenzij ze uitdrukkelijk overeengekomen zijn. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5- Elke gebeurtenis die zich buiten de wil van de klant en/of De Werkkamer BV voordoet, die onvoorzienbaar is en niet veroorzaakt werd door nalatigheid of opzettelijke fout of inbreuk op de wetgeving, heeft tot gevolg dat de overeenkomst door beide partijen zonder enige vergoeding kan worden beëindigd. Dit geldt ook ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan als gevolg van overmacht, staking, lock-out en faillissement of kennelijk onvermogen van de klant.

6- In geval van annulering van de overeenkomst door de klant,  is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd aan De Werkkamer BV van 10 % van de waarde van de bestelling, Wordt de overeenkomst geannuleerd door De Werkkamer BV, zal De Werkkamer BV een gelijke vergoeding verschuldigd zijn aan de klant.

7- Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken van de uitgevoerde werken moeten binnen de acht dagen na de levering schriftelijk gemeld worden aan De Werkkamer BV.

8- Het protest tegen de factuur moet schriftelijk gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum.

9- Alle facturen zijn betaalbaar per overschrijving binnen de 7 dagen, tenzij anders wordt vermeld of schriftelijk afgesproken.

10- Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn zijn vanaf de vervaldag en na voorafgaande ingebrekestelling, verwijlintresten verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10 % op het factuurbedrag. Bij substantiële overschrijding van de betalingstermijn behoudt De Werkkamer BV zich het recht voor  de overeenkomst eenzijdig te beëindigen onverminderd het recht op verdere schadevergoeding.

11- Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de De Werkkamer BV.

12- In geval van betwisting zijn de rechtbanken of de vrederechter territoriaal bevoegd van de plaats waar de verbintenissen (waarover het geschil loopt, of één ervan) zijn ontstaan of waar zij (zijn of moeten) worden uitgevoerd. Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst.

13- Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behoudt De Werkkamer BV  het recht om na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.

14- In het geval van een openbare opdracht waarbij De Werkkamer zich contractueel verbindt tot het leveren van diensten of prestaties dient één derde betaald te worden bij de ondertekening van de bestelbon, één derde bij de aanvang van de prestatie en één derde bij de oplevering of de voltooiing ervan. Bij niet-betaling van één van deze betalingsschijven, behoudt De Werkkamer BV het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten. Bij niet openbare opdrachten kan De Werkkamer BV, na overeenkomst met de klant, een eerste factuur overmaken die de aankoop van de grondstoffen en materialen dekt wanneer dit gaat over substantiële bedragen.

15- Bij niet-betaling, onafhankelijk van de aard van de opdracht of klant, behoudt De Werkkamer BV zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

16- De Werkkamer BV kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor zware fouten, intentionele fouten en bewuste nalatigheden maar nooit voor indirecte schade of economische schade. Deze aansprakelijkheid beperkt tot de omvang (de totaal prijs) van de overeenkomst.

17-Indien het BTW tarief van 6% van toepassing is, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning die minstens 10 jaar oud is (2) de woning hoofdzakelijk privatief wordt gebruikt (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan de eindgebruiker. Wanneer één van deze voorwaarden niet is vervuld, zal de klant binnen een termijn van 1 maand  het BTW tarief schriftelijk moeten betwisten en zal de aannemer dit moeten corrigeren.

18- Persoonlijke gegevens van de klant worden door De Werkkamer BV verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de zakelijke relatie als gevolg van een prijsaanvraag, bestelling/aankoop en bij uitzondering voor direct marketing op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien de klant niet wil dat De Werkkamer BV zijn persoonlijke gegevens verwerkt met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op [info@dewerkkamer.be]. Via dat adres kan de klant vragen stellen in verband met de data verwerking van persoonlijke gegevens, aanvragen om de gegevens aan te passen of te verbeteren of de gegevens te laten wissen. Als de klant het niet eens is met de manier waarop De Werkkamer BV de persoonlijke klantgegevens verwerkt, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Geverifieerd door MonsterInsights